ANBI

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status.
Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op
deze website te vinden zijn; in dat geval is tevens een verwijzing aangegeven.

A. ALGEMENE GEGEVENS

Naam ANBI:Christelijke Gereformeerde kerk te Delft
RSIN/Fiscaal nummer:002549554
Website adres:https://www.cgkdelft.nl/
E-mail:scriba@cgkdelft.nl
Adres:Sandinoweg 151
Postcode:2622 DW
Plaats:Delft
Postadres:Sandinoweg 151
Postcode:2622 DW
Plaats:Delft

Onze kerk, de Christelijke Gereformeerde kerk te Delft is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde. Onze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2:2 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de
gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: cgk.nl/kerkorde.
De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit
kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Delft.
Onze kerk wil laten zien dat de boodschap van Jezus Christus zeer actueel is en belangrijk voor het leven van vandaag. We willen een gemeenschap zijn waarin God geprezen wordt, de boodschap van de bijbel centraal staat en er zorg wordt gedragen voor elkaar en voor de mensen om ons heen. Op deze manier willen we onze Here Jezus Christus volgen.
De Christelijke Gereformeerde Kerk te Delft is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

B. SAMENSTELLING BESTUUR.

Het bestuur van onze kerk ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. De kerkenraad bestaat uit de predikant en vier ouderlingen en vier diakenen, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer, de penningmeester en de boekhouder zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening door de kerkenraad

C. DOELSTELLING/VISIE.

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

 1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
 3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drieenigeGod, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. BELEIDSPLAN.

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link:
cgk.nl/project/wie-zijn-wij.
Voor onze kerk hebben we dat uitgewerkt in de missie zoals die op onze website te vinden is:
cgkdelft.nl/onze-missie-en-visie.

Onze inkomsten verkrijgen we vrijwel geheel uit vrijwillige bijdragen van de leden. De verkregen inkomsten worden besteed aan de realisering van onze pastorale, missionaire en diaconale doelen. Kosten van een predikant en van beheer van gebouwen zijn daarbij de grootste bestedingen. Opgebouwde reserves worden op spaarrekeningen beheerd.

E. BELONINGSBELEID.

De beloning van de predikant van onze kerk wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 Kerkorde). Op de website van deputaten vindt u onder CAO en Traktementen het advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten.

Onze kerk heeft geen andere medewerkers in loondienst. Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. VERSLAG ACTIVITEITEN.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie. Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals ondermeer
de commissie van beheer en de evangelisatie- en zendingscommissie. De gemeente organiseert verschillende activiteiten zoals:

 • Twee kerkdiensten per zondag, waaronder diensten voor doven en gehandicapten;
 • Tijdens de kerkdienst op zondag is er crèche voor de jongste kinderen, zondagsschool voor de groepen 1 t/m 6 en bijbelclub voor de kinderen uit groep 7 en 8;
 • Voor de 12 + jeugd worden er jeugdavonden en catechisatie gehouden;
 • Verschillende (twee-) wekelijkse bijbelkringen;
 • Ons kerkgebouw wordt wekelijks gebruikt als uitdeelpunt van de voedselbank;
 • Jaarlijks een gemeentedag op een zaterdag in september, waar ook niet leden welkom zijn;
 • Wekelijks is er een koffieochtend in ons kerkgebouw waarop iedereen welkom is;
 • We ondersteunen lokale initiatieven, zoals het jeugdwerk in de Mall (delft.yfc.nl), het interkerkelijk sociaal fonds (www.isfdelft.nl) en hulp aan prostituees door stichting De Haven (www.stichtingdehaven.nl).

G. VOORGENOMEN BESTEDINGEN.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant en verschillende gemeenteleden verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. VERKORTE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MET TOELICHTING.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft voor het boekjaar 2022 de begrote en gerealiseerde baten en lasten weer. Ter vergelijking zijn ook de gerealiseerde baten en lasten van 2021 opgenomen.

ANBI | CGK “het Boek”

Toezicht
Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.
Datum laatste kerkvisitatie:                      10-09-2020
Kascontrole kerk uitgevoerd op:              03-04-2023
Kascontrole diaconie uitgevoerd op:       03-04-2023

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Onze kerk heeft een pastorie en een kerkgebouw in eigen bezit. Het kerkgebouw wordt op bescheiden schaal verhuurd voor externe activiteiten. Verder is er sprake van beperkte rente-inkomsten door het spaargeld dat de kerk bezit. De opbrengsten van dit spaargeld worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant (waarbij opgemerkt dat onze gemeente in 2022 deels vacant was) en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.